رسانه آموزشی آیمپس

جانمایی و تفسیر عکس هوایی-کرمان

4.7/5 - (19 امتیاز)

اهداف پروژه:

جانمایی و تفسیر عکس های هوایی دهه های 40 ، 70 و 80 هجری شمسی سازمان نقشه برداری کشور و بررسی نوعیت ،سابقه کشت و زرع یا احیا عمران ، بررسی میزان مساحت تحت کشت و زراعت ، رشته قنات و مسیر نهر عبوری در عکس های مذکور

موقعیت جغرافیایی:

شهرستان ماهان-استان کرمان

پیمانکار اصلی:

شرکت فنی مهندسی آیمپس

فعالیت های اجرایی:

عکس هوایی سازمان نقشه برداری کشور با مشخصاتی که در فایل گزارش قید شده است تهیه گردیده و نسب به جانمایی محدوده تعرفه شده بر روی آنها اقدام شده است.

موارد تفسیر :

1-سابقه کشت و زراعت

2-میزان مساحت تحت کشت در سالهای مقارن با عکس هوایی

3-بررسی مسیر نهر عبوری

4-وضعیت عبور رشته قنات ها در سالهای عکسبرداری

در پروژه فوق، گزارش تفسیر عکسهای هوایی ممهور به مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی آماده و تحویل کارفرما شده است.

عملیات تفسیر به وسیله هود استریوسکوپی و روش های نوین فتوگرامتری و ابزارهای GIS تهیه و نیز گزاراشات مرتبط به بازدید میدانی و معاینه محل نیز لحاظ  و تنظیم شده است.

 

**انتشار خروجی تفسیر با رضایت کامل کارفرما در وبسایت صورت پذیرفته است و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد**

تاریخ پروژه:

اردیبهشت ماه 1399