رسانه آموزشی آیمپس

کارشناس تفسیر نقشه هوایی

ادامه مطلب
نقشه هوایی منابع طبیعی اراضی ملی و مستثنیات

نقشه هوایی منابع طبیعی اراضی ملی و مستثنیات

یکی از ابزارهای مهم برای بررسی و ارزیابی منابع طبیعی کشور نقشه هوایی منابع طبیعی منحصر به فرد است. این نقشه اطلاعات دقیقی درباره منابع طبیعی زمین های کشور فراهم می کند و در برنامه ریزی برای توسعه پایدار و استفاده پایدار از منابع طبیعی کشور نقش مهمی دارد. با استفاده از این نقشه ها، مسئولین می توانند بهترین راهکارها را برای مدیریت منابع طبیعی پیشنهاد دهند و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه، بهترین استراتژی ها برای توسعه مؤثر در حوزه های مختلف ارائه دهند.