رسانه آموزشی آیمپس

عکس هوایی شهریار

ادامه مطلب
عکس هوایی تهران

عکس هوایی تهران

عکس هوایی تهران برای کاربرد های مختلفی ممکن است استفاده شود. یکی از مهم ترین کاربرد های آن مشکل و تنازعات ملکی حقوقی در استان تهران می باشد.کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت تفسیر در استان و شهرستان های استان تهران موظف به بررسی و آنالیز عکس و نقشه هوایی تهران می باشد.