رسانه آموزشی آیمپس

تفسیر عکس ماهواره ای

ادامه مطلب
عکس هوایی تهران

عکس هوایی تهران

عکس هوایی تهران برای کاربرد های مختلفی ممکن است استفاده شود. یکی از مهم ترین کاربرد های آن مشکل و تنازعات ملکی حقوقی در استان تهران می باشد.کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت تفسیر در استان و شهرستان های استان تهران موظف به بررسی و آنالیز عکس و نقشه هوایی تهران می باشد.

ادامه مطلب
نقشه هوایی منابع طبیعی اراضی ملی و مستثنیات

نقشه هوایی منابع طبیعی اراضی ملی و مستثنیات

یکی از ابزارهای مهم برای بررسی و ارزیابی منابع طبیعی کشور نقشه هوایی منابع طبیعی منحصر به فرد است. این نقشه اطلاعات دقیقی درباره منابع طبیعی زمین های کشور فراهم می کند و در برنامه ریزی برای توسعه پایدار و استفاده پایدار از منابع طبیعی کشور نقش مهمی دارد. با استفاده از این نقشه ها، مسئولین می توانند بهترین راهکارها را برای مدیریت منابع طبیعی پیشنهاد دهند و با در نظر گرفتن نیازهای جامعه، بهترین استراتژی ها برای توسعه مؤثر در حوزه های مختلف ارائه دهند.